Goddelijke Communicatie

Vier sleutels voor het horen van God - Dr. Mark Virkler

Onze tijd is zo verbonden met materialisme en cognitieve, analytische gedachten dat we er bijna mee spotten als we over iemand vernemen die beweert de stem van God te kunnen horen. Toch spot ik er niet mee en wel om verschillende redenen. Ten eerste, doorheen de Bijbel hoorden mannen en vrouwen Gods stem. Ten tweede leven er ook vandaag de dag zeer effectieve en gerespecteerde mannen en vrouwen van God die aantonen dat ze de stem van God horen. Tenslotte is er een diepe honger in ieder mens om met God te kunnen communiceren en Hem te horen spreken in het hart.

Als een wedergeboren, in de Bijbel gelovend christen, heb ik mij er gedurende jaren naar uitgestrekt om Gods stem te horen, echter zonder succes.  Ik bad, vastte, bestudeerde mijn Bijbel en luisterde of er een stem binnenin was, echter zonder resultaat.  Er was geen inwendige stem die ik kon horen!  Vervolgens zette God mij voor een jaar apart om te studeren, te lezen en te experimenteren in het leren luisteren naar Zijn stem. Gedurende die tijd heeft God mij vier sleutels geleerd die de deur openden naar een twee-richtingsgebed.  Ik heb ontdekt dat ze niet alleen voor mij werken, maar dat ze voor vele duizenden gelovigen hebben gewerkt die leerden ze te gebruiken. Het horen van Gods stem bracht fantastische intimiteit binnen hun ervaring als christen en veranderde hun manier van leven. Dat zal ook met jou gebeuren als je God zoekt terwijl je de vier sleutels gebruikt. Je vindt ze allemaal terug in Habakuk 2:1-2.  Ik bemoedig je deze verzen te lezen alvorens verder te gaan.

“Ik  ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal, en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de HEERE mij en zei: Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is.”

Sleutel 1

Gods stem in ons hart is als een stroom van spontane gedachten. Dus, als ik afstem op God, dan stem ik af op spontaniteit.

De Bijbel zegt: “Toen antwoordde de HEERE mij en zei… Habakuk 2:2). Habakuk kende het geluid van Gods stem. Elia beschreef het als het gefluister van een zachte bries. Ik had altijd geluisterd naar een inwendige hoorbare stem, en zonder twijfel kan God zo spreken en doet Hij dat soms ook. Toch heb ik ontdekt dat voor de meesten van ons Gods stem meestal komt als spontane gedachten, visioenen, gevoelens of indrukken. Ik geef een voorbeeld. Heeft niet een ieder van ons ooit de ervaring gehad dat tijdens het autorijden ineens de gedachte in je opkomt om voor een bepaald persoon te bidden? In het algemeen herkennen we dit als de stem van God die ons oproept om voor dat individu te bidden. Mijn vraag aan jou is: “Hoe klonk de stem van God toen je met je auto aan het rijden was?  Was het een inwendige, hoorbare stem, of was het een spontane gedachte die in jou gedachten opkwam?”  De meesten onder jullie zullen zeggen dat het een spontane gedachte was die in je opkwam.

Dus dacht ik bij mezelf: “Misschien moet ik, wanneer ik luister naar Gods stem, luisteren naar een stroom spontane gedachten. Misschien wordt geestelijke communicatie ontvangen als spontane gedachten, indrukken, gevoelens en visioenen.” Door experimenteren en feedback van duizenden anderen ben ik er nu van overtuigd dat dit ook zo is.

De Bijbel bevestigt dit op vele manieren.  De definitie van paga, het Hebreeuwse woord voor voorbede, is ‘een toevallig ontmoeten of een toevallig kruisen van wegen.’ Wanneer God mensen op ons hart legt om voorbede te gaan doen, dan doet Hij dat door middel van paga, een toevallige ontmoeting van gedachten, een toevallige kruising van onze denkprocessen. Daarom, wanneer ik afstem op God, stem ik af op de toevallige ontmoeting van gedachten of spontane gedachten. Wanneer ik mij in alle rust in gebed voor God plaatste heb ik ondervonden dat de stroom van spontane gedachten die komt duidelijk van Hem is.

Sleutel 2

Ik moet leren om mijn eigen gedachten en emoties stil te leggen zodat ik Gods stroom van gedachten en emoties in mij kan ervaren. 

Habakuk zei: “Ik  ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal …” (Habakuk 2:1).  Habakuk wist dit: om Gods rustige, inwendige, spontane gedachten te horen, moest hij eerst naar een rustige plaats gaan waar hij zijn eigen gedachten en emoties moest stilleggen. Psalm 46:10 bemoedigt ons aan om tot rust te komen en te erkennen dat Hij God is. Er is een diep inwendig weten in onze geest dat ieder van ons Gods stem kan ervaren als we ons vlees en ons denken tot rust brengen.

Ik heb een aantal eenvoudige manieren gevonden om mijzelf tot rust te brengen, zodat ik sneller Gods spontane stroom gedachten kan oppikken. God liefhebben doorheen een rustig aanbiddingslied is het meest effectieve middel voor mij (zie 2 Koningen 3:15). Als ik stil wordt en tot rust kom in mijn gedachten, wil en emoties en mij plaats voor God, dan komt de goddelijke stroom op gang. Daarom word ik na rustige aanbidding stil en open ik mij voor die spontane stroom. Als gedachten tot mij komen of dingen die ik vergeten ben om te doen, dan schrijf ik die op en zet ze daarna van me af. Als er gedachten van schuld of onwaardigheid in mijn denken komen dan heb ik diep berouw, ontvang ik de reiniging van het bloed van het Lam, doe ik Zijn kleed van gerechtigheid aan en zie ik mijzelf smetteloos voor Zijn aangezicht. 

Als ik mijn blik op Jezus richt (Hebreeën 12:2), rustig word in Zijn aanwezigheid, en met Hem deel wat op mijn hart ligt, dan ondervind ik dat die tweerichtingsdialoog begint te stromen. Spontane gedachten vloeien van Gods troon naar mij toe en ik merk dat ik eigenlijk aan het converseren ben met de Koning der Koningen.

Het is heel belangrijk dat je stil wordt en juist gefocust bent als je het pure woord van God gaat ontvangen. Als je niet stil bent, dan zal je gewoon je eigen gedachten ontvangen. Als je niet juist gefocust bent op Jezus, dan zal je een vertroebelde stroom ontvangen, omdat de intuïtieve stroom uit datgene komt waarop je ogen gericht zijn.  Als je je ogen gericht hebt op Jezus, dan zal die intuïtieve stroom van Hem komen. Als je je blik richt op een verlangen van je hart, dan komt de intuïtieve stroom vanuit dat hartsverlangen. Om een reine stroom te hebben, moet je eerst en vooral stil worden om vervolgens je aandacht en ogen op Jezus te richten. Ik wil herhalen, dat dit gemakkelijk verwezenlijkt wordt door rustig de Koning te aanbidden en vanuit de stilte die volgt te ontvangen.

Sleutel 3

Als ik bid, richt ik de ogen van mijn hart op Jezus en zie ik in de geest de dromen en visioenen van de Almachtige God.

Dit principe hebben we al in de vorige paragrafen terloops vermeld, maar toch moeten we er een beetje dieper op in gaan. Habakuk zei: “Ik  ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal, en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou”, en: “Toen antwoordde de HEERE mij en zei: Schrijf het visioen op.” (Habakuk 2:1,2). Het is enorm interessant dat Habakuk tijdens zijn gebed in feite echt een visioen verwachtte. Hij deed de ogen van zijn hart open en keek in de wereld van de geest om te zien wat God hem wilde tonen. Dit is een intrigerend idee.

Ik had er nooit aan gedacht om de ogen van mijn hart te openen en uit te kijken naar een visioen.  Hoe meer ik er over nadacht hoe meer ik mij realiseerde dat God verwachtte dat ik dat zou doen. Hij had mijn hart ogen gegeven. Die moeten gebruikt worden om in de wereld van de geest de visie en handelingen van de Almachtige God te zien. Ik geloof dat er een actieve geestelijke wereld rondom mij is. Tot deze wereld behoren de engelen, de demonen, de Heilige Geest, de alom tegenwoordige God en Zijn alom tegenwoordige Zoon Jezus. Er is geen reden om dit niet te zien, tenzij mijn rationele instelling mij voorhoudt dat die geesteswereld niet bestaat en mij dus ook geen enkele instructie geeft hoe ik open kan gaan staan voor het zien van deze geestelijke wereld.

De meest duidelijke voorwaarde om te kunnen zien is dat we moeten kijken. Daniel zag een visioen in zijn denken en zei, “Ik bleef toekijken... Ik bleef toekijken... Ik bleef toekijken” (Daniël 7:1,9,13). Als ik momenteel bid dan kijk ik uit naar Jezus die in mij aanwezig is. Ik kijk naar Hem als Hij tot mij spreekt en de dingen doet en zegt die op Zijn hart zijn. Als zij slechts zouden kijken, zullen vele christenen dat Jezus Immanuël is, God met ons. Zo eenvoudig is het nu. Je zult een spontaan inwendig visioen zien op een manier die gelijkaardig is aan het ontvangen van spontane inwendige gedachten.  Je kan Christus’ aanwezigheid zien bij jou, omdat Christus in jou aanwezig is. In feite ga je zelfs merken dat een inwendig visioen zo gemakkelijk komt, dat je de neiging zal hebben om het te verwerpen, omdat je denkt dat het van jou zelf komt. Twijfel is Satans meest effectieve wapen. Maar als je volhardt in het ontvangen van deze visioenen, dan zal je twijfel snel plaats maken voor geloof, zeker als je merkt dat de inhoud van de visioenen enkel kan ontstaan door de Almachtige God.

Steeds opnieuw openbaarde God Zich aan Zijn verbondsvolk via dromen en visioenen. Hij deed dit van Genesis tot Openbaring. In Handelingen 2 wordt duidelijk gemaakt, dat we moeten verwachten om een continue stroom van dromen en visioenen te zullen ontvangen (Handelingen 2:1-4). Jezus, ons volmaakte voorbeeld, toonde ons de mogelijkheid om in voortdurend contact met de Almachtige God te leven.  Hij zei dat Hij niets deed op eigen initiatief maar enkel en alleen wat Hij de Vader zag doen en wat Hij de Vader hoorde zeggen (Johannes 5:19,20,30).  Wat een ongelooflijke manier van leven!

Is het echt mogelijk voor ons om te leven vanuit dit goddelijk initiatief, net zoals Jezus dat deed?  Een belangrijk doel van Jezus’ dood en opstanding was dat het voorhangsel van boven naar onder in tweeën scheurde, waardoor wij onmiddellijke toegang kregen tot de aanwezigheid van God. Het wordt ons zelfs op het hart gedrukt om tot Hem te naderen  (Hebreeën 10:19-22).  Ook al lijkt wat ik beschrijf een beetje ongebruikelijk voor de rationele cultuur van de twintigste eeuw, toch wordt het aangetoond en beschreven als een centrale Bijbelse lering en ervaring. Het wordt tijd om alles wat tot de gemeente behoort te herstellen.

Vanwege de intens rationele natuur en een bestaan in een op het verstand gerichte cultuur, zullen velen begeleiding nodig hebben in het leren vatten deze waarheden alvorens ze die zullen kunnen toepassen.

Sleutel 4

Een dagboek bijhouden door op te schrijven wat we hebben gebeden en ontvangen hebben van God, verschaft een grote nieuwe vrijheid bij het horen van Gods stem.

God zei tegen Habakuk: “Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is.” (Habakuk 2:2). Het was nog nooit in mij opgekomen om mijn gebeden en Gods antwoorden op te schrijven, zoals Habakuk deed op Gods bevel. Als je dit idee in de Schrift nazoekt dan zul je honderden Schriftgedeelten aantreffen waarin dit principe wordt aangetoond (Psalmen, vele van de profeten, Openbaring).  Waarom had ik er dan nog nooit aan gedacht?

Ik noemde dit proces “journaling”, een dagboek bijhouden. Ik begon ermee te experimenteren. Ik ontdekte dat het een geweldig middel was om duidelijk Gods inwendige, spontane stroom te onderscheiden.  Als ik dingen neerschreef kon ik in geloof schrijven voor hele lange periodes, gelovend dat het God was.  Ik moest het niet testen terwijl ik het aan het ontvangen was (dat zou storing brengen bij de ontvanger), omdat ik wist dat wanneer de stroom stopte ik het kon nalezen, het kon testen en onderzoeken om zeker te zijn dat het overeenkomstig de Schrift was.

Je zal verbaasd zijn als je een dagboek begint bij te houden. Twijfel kan je in het begin nog storen, maar maak er korte metten mee. Houd in gedachten dat het een Bijbels concept is en dat God aanwezig is en tot Zijn kinderen spreekt.  Neem jezelf niet te ernstig. Want als je dat doet dan wordt je gespannen en belemmer je de werking van de Heilige Geest. 

Als we stoppen met onze werken en binnenkomen in Zijn rust dan is God vrij om te stromen (Hebreeën 4:10). Dus, glimlach, ga gemakkelijk zitten, neem je pen en wat papier en richt je aandacht op God in aanbidding en zoek Zijn aangezicht. Als je je vragen opschrijft voor God en stil wordt, je ogen gericht houdt op Jezus die bij jou aanwezig is, dan zul je plots een zeer goede gedachte hebben in antwoord op je vraag. Twijfel er niet aan, schrijf het gewoon op. Later, als je naleest wat je in je dagboek hebt opgeschreven, zal je verbaasd staan om te ontdekken dat je inderdaad in dialoog was met God.

Een paar slotopmerkingen. Niemand zou aan ‘journaling’ mogen doen zonder eerst op z’n minst het Nieuwe Testament te hebben gelezen (bij voorkeur de volledige Bijbel). Niemand zou dit mogen proberen tenzij hij zich onderwerpt aan solide geestelijke leiderschap.  Alle belangrijke richtinggevende handelingen die via ‘journaling’ komen, zouden ter beoordeling moeten worden voorgelegd alvorens ze uit te voeren.