Het Koninkrijk

Onderzoek naar het Koninkrijk in het Nieuwe Testament

Ik wil dat je inziet welke voorrang de schrijvers en sprekers geven aan het Koninkrijk. In Matthéüs 3 begint Johannes de Doper zijn werk. De eerste woorden uit zijn mond waren: “Kom tot inkeer, want het Koninkrijk van de hemel is nabij.” (NBV)  Zo begint hij zijn bediening met de proclamatie van het Koninkrijk. Dan claimt hij in vers 11 het in vervulling gaan van wat Jesaja profeteerde en concludeerde: “Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor Hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur.”

Er zijn twee dingen die in het oog springen in deze eerste weinige woorden over het Koninkrijk. Het eerste is de oproep tot bekering. Iemand kan niet prediken over het Koninkrijk zonder het onderwerp van bekering te berde te brengen. Een van de eerste vragen die moet worden gesteld, is deze: Wat is de kern en de essentie van bekering? Merk op dat doorheen het gehele Nieuwe Testament weinig gesproken wordt over de vergeving van zonden. Ik zeg dat met opzet om een schokeffect teweeg te brengen. Ik wil je ermee confronteren, opdat je opnieuw gaat nadenken over het hele onderwerp van het prediken van het evangelie. De vergeving van zonden wordt vermeld als een consequentie van iets anders. Het belangrijkste is het Koninkrijk! Voor hen die het Koninkrijk binnenkomen, kan vergeving van zonden geschonken worden. Bekering heeft weinig te maken met berouw over zonden. Bekering heeft te maken met een totale verandering van gedachten over de wijze van leven. Als we niet klaarkomen met dit fundamentele standpunt, dan is het onmogelijk zonden aan te pakken.

Het betreft hier het fundamentele kernvraagstuk tussen God en de mens. Het is de boodschap waarmee God Johannes uitzond om te prediken. Het Koninkrijk der hemelen komt eraan! Bekeer je! En als je tot bekering bent gekomen, is het mogelijk voor God om je zonden te vergeven. Vanaf dat moment zul je bekrachtigd zijn door Iemand! Niet iets, maar Iemand. Deze Iemand is de Heilige Geest. Hij zal komen en het roer in handen nemen om je tot een menselijk instrument te maken om een krachtige doorbraak van het Koninkrijk tot stand te brengen. Daar gaat het bij bekering om. Je moet eerst inzien hoe verkeerd het is om een leven te leven waarin zelf beslissingen genomen worden over het eigen leven. Wat er verkeerd aan mij is, is dat ik zelf het roer in handen heb van mijn leven. Dat is het fundamentele probleem. Het lijkt op het besturen van een auto. Terwijl ik op de bestuurdersplaats zit, zeg ik: “Ik heb het volkomen recht om mijn auto te rijden waarheen ik maar wil.” Het probleem is dat iedereen die dit zegt een slechte bestuurder is. Het draait erop uit dat je verwikkeld raakt in ongelukken, waarna je bijzonder ontstemd zal zijn vanwege de deuken in en schade aan je mooie auto. Je weet dat er iets mis is, maar bent niet bereid om het probleem bij de wortel aan te pakken.

Dat is nu precies wat vele mensen doen. Ze gaan naar een expert en zeggen: “Kijk, ik heb een probleem. Kun je alsjeblieft meekomen en plaatsnemen op de passagiersstoel? Ik zal wel rijden, maar kun jij mij alsjeblieft vertellen wat ik verkeerd doe, zodat ik het kan verbeteren? Vele mensen doen dat met God. Ze zeggen: “Jezus, kom alstublieft en help me een beter mens te worden.” Elke religie laat jou met de verantwoordelijkheid zitten om je leven te veranderen. Alles wat je te doen staat is mensen een stelletje regels te geven waarna ze moeten leven, om ze vervolgens in eigen kracht ten uitvoer te laten brengen, terwijl je weet dat niemand de kracht heeft om dat te doen. Of je nu Moslim, Jood, Hindoe of Christen bent, maakt niet uit. Niemand kan leven naar eigen maatstaven wat betreft de wijze waarop hij of zij zich wil gedragen. Terwijl de bestuurder de leiding heeft over de auto, gebeurt er iets met hem, waardoor er een ongeluk komt. Hij zegt: “Help mij om een betere bestuurder te worden! Geef aan wat ik verkeerd doe. Vertel me wat ik moet veranderen.” Vele mensen roepen het uit tot God, hoe ze die god ook noemen, om hen te helpen het leven te veranderen. Ze gaan naar psychiaters, dokters, goeroes en zelfs voorgangers.

Stel je voor dat jij je momenteel in die situatie bevindt. De expert rijdt met je mee, terwijl hij het aan alle kanten uitzweet. We verlaten de auto, terwijl hij naar je toeloopt en zegt: “Ik speel open kaart met jou. Het probleem met je rijstijl ben JIJ! Er is geen enkele manier om jou te veranderen in een goede bestuurder.” En dat zegt God nu ook tot ons: “Jij bent het probleem.” Ik ben niet hier om van jou een beter persoon maken. Deze geschetste denkwijze wordt in veel evangelieprediking en pastorale zorg in de kerk gebruikt: “O, Heer, help mij om een beter persoon te zijn.” God heeft geen enkele intentie om dat te doen. Hij heeft slechts één plan voor jou, en dat is jou totaal te doden, je ik totaal uit te wissen. Wat er gebeurt, is dat de expert op de bestuurderszetel gaat plaatsnemen. Het blijft nog steeds mijn auto, maar ik wordt passagier in mijn eigen voertuig!

De expert zegt tegen mij: “Er zijn twee dingen die je moet weten als je mij de volle controle over je auto geeft. Ten eerste: probeer nooit één van de instrumenten of handels aan te raken. Ten tweede: geef mij het complete gezag, zodat ik kan bepalen waar ik heen wil gaan en welke weg ik zal nemen. Jij wordt compleet passagier in je eigen auto. Als je dat doet dan garandeer ik je twee dingen. Ten eerste wordt het een opwindende rit. Ten tweede kom je veilig op je bestemming aan.” Bekering is nu precies deze verandering van gedachten. Het Bijbelse woord ‘bekering’ bevat dit idee, “een verandering van gedachten die zo radicaal en volkomen is, dat het leidt tot een totale verandering van de wijze waarop je leeft.” Het is een gedachtenverandering die leidt tot een handelingsverandering. “Ik verlaat mijn bestuurderszetel en geef God die plaats, zodat ik een passagier wordt in mijn eigen wagen.” Als dit niet letterlijk gebeurt dan heeft die persoon zich nog niet bekeerd. Uitroepen dat je verandering wilt, is nog geen bekering. Het is een stap die je op weg kan helpen, maar als er geen fundamentele beslissing is genomen, is er geen sprake van bekering. Dat is de wortel en het hart van het Koninkrijk.

Nu we geluisterd hebben naar deze simpele inleiding, moeten we gaan begrijpen wat het betekent om het evangelie te prediken. Als je doorheen het Nieuwe Testament gaat dan hebben we nooit te maken met een evangelie van vergeving van zonden. Het is het evangelie van het Koninkrijk. Als de verandering van leiding in het leven wordt geaccepteerd, dan kan de oorzaak van de zonde worden gestopt, zodat er geen sprake meer is van een wortel. Als de wortel is doorgehakt, zal de oneindige vrucht van zonde teniet worden gedaan.

Zodra de bekering totaal is, zul je opmerken dat het niet meer moeilijk is om te leven als Jezus. De Geest kan dan komen. Hij kan onze menselijkheid gebruiken, op gelijke wijze zoals Hij de menselijkheid van Jezus gebruikte. In feite zal er geen verschil meer zijn. Jezus vertrouwde niet op zijn goddelijkheid om te doen wat Hij deed. In plaats daarvan, was Hij gezalfd met de Heilige Geest en gehoorzaamde de Vader in alles, waarbij Hij aantoonde wat wij in onze menselijkheid kunnen doen wat Hij deed in de Zijne!

In Marcus 1:14,15 staat het begin van Jezus’ werk: ‘Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde.’ Dat nieuws betrof het Koninkrijk van God. Dit was wat Hij zei: “De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.” Wat je hier nodig hebt, is het inzien van deze kleine toevoeging.  Het is dezelfde boodschap: de oproep tot bekering. En je moet komen tot het punt dat je gaat geloven dat het eigenlijk goed is om geen eigen rechten meer te hebben. Het is heel gemakkelijk om zeggen of het Koninkrijk is gekomen. Stel jezelf de volgende simpele vragen en probeer ze oprecht te beantwoorden:

·         Wie neemt de besluiten in jouw leven?

·         Wie beslist wat je elke dag gaat doen?

·         Waarom leef je waar je nu woont?

·         Plaatste jij jezelf daar of was het op aanwijzing van Heilige Geest?

·         Waarom verkoos je de carrière die je nu hebt? Heb jij dat besloten of Jezus?

·         Wat doe je met je tijd? Heeft God de beschikking over jouw tijd of bepaal jij die?

·         Wat doe je met je geld? Niet met je tienden, maar met de andere 90% die je overhoudt? Je kan zeggen: “Dat is mijn geld. Ik mag met mijn geld doen wat ik wil." Nee, dat kun je niet. Het is Zijn geld.

De persoon die werkelijk het Koninkrijk heeft gezien, geeft met vreugde de touwtjes in handen van Jezus op elk zojuist genoemd terrein. Dat is veranderd leven. Ik kan oprecht zeggen dat ik sinds de dag van mijn bekering altijd geleefd heb op plaatsen die Jezus voor mij had. Ik verhuisde als Hij mij dat zei. Het maakte mij niet uit of ik de plaats nu leuk vond of niet. Ik reageerde niet op wat andere mensen zeiden als ze probeerden om mij weg te krijgen of te laten blijven. Wie zo leeft, krijgt een belofte van Jezus: “Als Ik je ergens mag plaatsen, zul je vruchtbaar zijn en je vrucht zal blijven.” Het is niet omdat ik zo fantastisch, geweldig of slim ben, maar omdat het verbazend is wat God kan doen met gehoorzame nietsnutten. Het is ook verbazend hoe weinig God kan doen met bijzonder getalenteerde en begaafde mensen die Hem niet willen gehoorzamen. Jezus zei: “Ik ben gekomen om het evangelie van het Koninkrijk te prediken. Ik kwam niet om de vergeving van zonden te verkondigen. Dat is een nevenzaak. Waar het werkelijk om gaat, is: krijg Ik toestemming om jouw leven totaal te regeren?” Dat is het punt. Als jij “ja” zegt, dan zul je je moeten bekeren van zelfbestuur en gaan bewegen onder Gods leiding, Jezus’ leiding. Geloof maar dat dit het beste is.

Ik ging door verschillende fases heen. Ik wist dat ik dit moest doen, omdat het Bijbels is. Maar ik was er niet zeker van of het altijd de beste manier van leven was. Heb je God eenmaal ontmoet, dan moet je Hem gehoorzamen. Je moet ervan overtuigd raken dat dit goed is en de beste levenswijze, zelfs als de omstandigheden twijfels laten rijzen. Dus leefde ik in gehoorzaamheid, omdat ik wist dat Hij gelijk had, niet omdat ik er in het bijzonder van genoot. Nadat ik verschillende jaren op deze wijze had geleefd, ging ik naar een volgende fase. Ik realiseerde mij dat het meest verschrikkelijke dat mij kon overkomen wel was dat mijn eigen wil weer in alles de boventoon ging voeren. Ik werd beangstigd dat ik zelf weer het heft in handen zou nemen. Het is mijn grootste zorg. Ik wil geen dag verknoeien door mijn leven op mijn wijze te leven.

Jezus vertelde Nicodemus, de leraar van Israël, dat het eerste doel moet zijn om wedergeboren te worden. Jezus spreekt hier totaal niet over de vergeving van zonden. Hij praat ook niet over de redding, het gaan naar de hemel of het ontsnappen aan de hel. Deze zaken worden helemaal niet vermeld. Hij zegt in 3:3: “Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het Koninkrijk van God zien.” En opnieuw in vers 5: “Waarachtig, Ik verzeker u: niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.” Dus wedergeboren worden heeft te maken met het ontwaren en binnengaan van het Koninkrijk van God, niet met de vergeving van mijn zonden. Het was een behoorlijke schok voor mij toen ik dat inzag. Ik predikte het evangelie van het Koninkrijk al vele jaren op verkeerde wijze. De wedergeboorte is de wijze waarop ik het Koninkrijk binnenkom, niet de wijze waarop ik ontsnap aan de hel. Als we vervolgen zul je dit telkens opnieuw tegenkomen.